KOL KASLARI HAKKINDAKol kasları septum intermusculare brachii denilen septum ile ön ve arka kompartmanlara (lojlara) ayrılır. Öndeki fleksör, arkadaki ekstansör kompartmandır.

Ön Loj (Fleksör Kompartman) Kasları

M. biceps brachii: İki başlıdır:

Caput longum: Omuz eklemi kapsülü içinde tuberculum supraglenoidale’den uzun bir kiriş ile başlar.

Caput breve: M. coracobrachialis ile birlikte processus coracoideus’un ucundan başlar. Kirişi tuberositas radii’nin arka kısmına yapışır. Kirişin yüzeyel kısmı içe doğru kıvrılarak ön kol fasyasına yapışır. Bu uzantıya aponeurosis bicipitalis (lacertus fibrosus) denir. Görevi; ön kola supinasyon ve fleksiyon yaptırmaktır.

M. brachialis: M. biceps brachii’nin altındadır. Humerus’un alt yarımında ön yüzünden başlar. Bu başlangıç deltoid kasın insersiyosunu kuşatır. Kalın, geniş bir kiriş ile tuberositas ulnae’ye ve processus coronoideus’un ön yüzüne yapışır. Görevi; ön kola fleksiyon yaptırmaktır.

M. coracobrachialis: Kolun üst iç kısmında bulunur. Processus coracoideus’un ucundan m. biceps brachii’nin caput breve’si ile birlikte ortak bir kirişle başlar. Humerus’un iç kenarının orta 1/3 kısmına yapışır. N. musculocuteneus bu kası delerek geçer. Görevi; kola biraz fleksiyon (öne, içe doğru) ve adduksiyon yaptırmaktır. Ön kola etkisi yoktur.

Ön kol kaslarının siniri n. musculocuteneus’tur.

Arka Loj (Ekstansör Kompartman) Kasları

M. triceps brachii: Üç başlıdır:

Caput longum: Tuberculum infraglenoidale’den başlar.

Caput laterale: M. biceps brachii’nin altındadır. Humerus dış yüzündeki sulcus nervi radialis’in lateralinden başlar.

Caput mediale:Sulcus nervi radialis’in altında humerus iç yüzünden başlar. Olekranon’a ve aponeurosis tricipitalis ile ön kol fasyasına yapışır. Bu kasın alt bölümünün derin yüzünden ayrılan lifler m. articularis cubiti olarak isimlendirilir. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; ön kola ekstansiyon yaptırmaktır.

Ön Kol Kasları

Ön kol fasyasının oluşturduğu kılıfı, radius, ulna ve membrana interossea, ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır. Öndeki kompartmanda fleksör, arkadaki kompartmanda ekstansör kaslar bulunur. Öndeki fleksör, arkadaki ekstansör kompartmandır.

Ön Kol Ön (Palmar) Yüzündeki Yüzeyel Kaslar

M. pronator teres: İki başlıdır:

Caput humerale: Medial epikondil ve ön kol fasyasından,

Caput ulnae:Ulna’nın processus coronoideus’undan başlar. Radius dış yüzü ortalarında bulunan tuberositas pronatoria’da sonlanır. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; ön kola ve ele pronasyon yaptırmaktır. Ön kol fleksiyonuna yardım eder.

M. flexor carpi radialis: M. pronator teres’in iç yanında yer alır. Medial epikondil’den başlar. 2. ve 3. metakarp tabanına yapışır. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; el bileğine fleksiyon ve radial abduksiyon yaptırmaktır.

Bu kas bazen yoktur.

M. palmaris longus: Bir önceki kasın iç yanındadır. Medial epikondil’den palmar aponevroza uzanır. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; el bileğine fleksiyon yaptırmaktır. Palmar aponevrozu gerer. Bu kas tek veya çift taraflı bulunmayabilir. Siniri; n. medianus’tur.

M. flexor carpi ulnaris: En içte bulunur. İki başlıdır:

Caput humerale: Medial epikondil’den,

Caput ulnae:Olekranon’un iç yan kenarından, ulna’nın arka kenarının üst 2/3’ünden başlar. Os psiforme’de sonlanır. Bazı lifler os hamatum’a ve 5. metakarpa uzanır.Siniri; n. ulnaris’tir. Görevi; el bileğine fleksiyon ve ulnar abduksiyon yaptırmaktır.

M. flexor digitorum superficialis: Yüzeyel kasların derininde bulunur. İki başlıdır:

Caput humeroulnare: Medial epikondil ve coronoid çıkıntının iç yan kenarından,

Caput radiale:Radius’un ön yüzünden başlar. N. medianus ve a. ulnaris, kasın iki başı arasındaki açıklıktan aşağı doğru geçerler.

Ön kolun ortasına doğru dört kiriş ayrılır. Yüzeyel iki kiriş 3. ve 4. parmaklara, derin iki kiriş 2. ve 5. parmaklara gider. Kirişler proksimal falanksların bazisleri (tabanları) hizasında iki parçaya (Y harfi şeklinde) ayrılırlar. Parçalar arasından m. flexor digitorum profundus kirişleri geçer. Sonra iki parça kısmen çaprazlaşarak tekrar birleşirler ve orta falanksların cisimlerinin iki yanına yapışarak sonlanırlar. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; 2-5 arası orta ve proksimal falankslara fleksiyon, aynı zamanda ön kola ve el bileğine fleksiyon yaptırmaktır.

Ön Kol Ön Yüzündeki Derin Kaslar

M. flexor digitorum profundus: Ulna 3/4 ön yüzü ve membrana interossea ön yüzünden başlar. Ön kolun ortasında 4 kirişe ayrılır. Bu kirişler proksimal falanksların önünde m. flexor digitorum superficialis kirişlerinde oluşan yarıklardan geçerek 2-5 arası distal falanksların bazislerine yapışırlar. Dış kısmın siniri; n. medianus, iç kısmınki n. ulnaris’tir. Görevi; parmaklara fleksiyon yaptırmaktır.

M. flexor pollicis longus: Radial tarafın derinindedir. Radius 2/3 üst ön yüzü ve membrana interossea’dan başlar. Kirişi özel sinovyal kılıf içindedir. El baş parmağının distal falanksının bazisinde sonlanır. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; baş parmağa fleksiyon yaptırmaktır.

M pronator quadratus: En derindedir. Yassı, dörtgen bir kastır. Ulna 1/4 alt ön yüzünde başlar. Radius 1/4 alt ön yüzüne yapışır. Siniri; n. medianus’tur. Ön kolun esas pronator kasıdır. Hızlı ve kuvvetli pronasyonda m. pronator teres harekete katılır.

Ön Kol Arka Yüzdeki Yüzeyel Kaslar

M. brachioradialis: Ön kolun dış kısmındadır. Humerus’ta crista supracondylaris lateralis’in üst 2/3 kısmından başlar. Stiloid çıkıntının üstünde radius dış yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; ön kola fleksiyon yaptırmaktır.

Ekstansör kaslar n. radialis tarafından innerve edilirler.

M extensor carpi radialis longus ve brevis: Aynı etkiye sahiptirler. Crista supracondylaris lateralis ve lateral epikondil’den başlarlar. Longus; 2. metakarp tabanına, brevis 3. metakarp tabanına yapışır. Sinirleri; n. radialis’tir. Görevleri; ele ekstansiyon yaptırmaktır. Radial abduksiyona yardım ederler.

M. extensor digitorum: Lateral epikondil’den başlar. Kirişleri bilekte dört tendona ayrılarak parmaklara doğru gelirler. El sırtında kirişler arasında üç tane eğik seyirli birleştirici bant vardır. Bunlara connexus intertendineus denir. Her kiriş 3., 4. ve 5. parmakların dorsal aponevrozlarında sonlanır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; 2., 3., 4. ve 5. falankslara ekstansiyon yaptırmaktır. Etki proksimal falankslarda kuvvetlidir.

M. extensor digiti minimi: Lateral epikondil’den başlar. 5. parmak falanksının dorsal aponevrozuna yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; küçük parmağa ekstansiyon yaptırmaktır.

M. extensor carpi ulnaris: İki başlıdır:

Caput humerale: Lateral epikondil’den,

Caput ulnare:Ulna’nın arka kenarından başlar. 5. metakarpın tabanının yan yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; el bileğine ekstansiyon ve ulnar abduksiyon yaptırmaktır. Parmakların fleksiyonunda bileğin tespit edilmesine yardım eder.

M. anconeus: Lateral epikondil’den başlar. Olekranon’un dış yanında ve ulna cisminin arka yüzünün üst bölümünde sonlanır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; ön kola ekstansiyon yaptırmaktır.

Ön Kol Arka Yüzdeki Derin Kaslar

M. supinator: Yüzeyel kaslar tarafından örtülmüştür. Dış epikondilden, lig. collaterale radiale, lig.annulare radii, ulna’da crista musculi supinatoris’ten başlar. Yüzeyel parça radius dış yüzüne, derin parça radius ucunu enine olarak sarıp radius dış yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; ön kola supinasyon yaptırmaktır.

M. abductor pollicis longus: Derinde dış taraftadır. Ulna bitiminin ve radius’un arka yüzünden, membrana interossea’dan, radius arka yüzünün 1/3 ortasından başlar. Aşağıda iki parçaya ayrılır. Biri 1. metakarpın tabanına, diğeri os trapezium’a yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Baş parmağa abduksiyon yaptırmaktır.

M. extensor pollicis brevis: M. abductor pollicis longus’un iç tarafındadır.Radius arka yüzünden ve membrana interossea’dan başlar. Başparmak proksimal falanksının tabanının arka yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; baş parmağa ekstansiyon yaptırmaktır.

M. extensor pollicis longus: Arka yüzün ortasında derinde yer alır. Ulna ve membrana interossea arka yüzünün ortasından başlar. Başparmak distal falanks tabanının arka yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; distal falanksa ekstansiyon yaptırmaktır.

M. extensor indicis: M. extansor pollicis longus’un iç tarafındadır. Ulna’nın arka yüzünden ve membrana interossea’dan başlar. İşaret parmağının dorsal aponevrozuna yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; işaret parmağına ekstansiyon yaptırmaktır.

Ön kolun arka yüzündeki kaslar, n. radialis tarafından innerve edilir.

Hiç yorum yok: