KAS HAKKINDA HERŞEY

MYOLOGIA (KASBİLİM)
Bir hareketi yapabilmek için gerekli olan kinetik kuvvet kaslarda oluşur. Kasların normal hareketlerini oluşturan uyarılar, beyin veya medulla spinaliste (omurilik) bulunan sinir hücrelerinden gelir. Mikroskobik yapı bakımından çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere üç tip kas vardır. Çizgili kaslar istemli çalışır. Sinirlerini serebrospinal sistemden alırlar. Düz kaslar ile kalp kaslarının çalışması istem dışıdır. İç organların ve damarların duvarlarında bulunan düz kas lifleri otonom sinir sistemi tarafından yönetilirler.

Çizgili Kaslar
İskelet kası da denilen çizgili kaslar hareket sisteminin aktif elemanları olup hareket için gereken kuvveti sağlarlar. Kas lifleri endomysium (endomisyum) denilen bağ dokusu ile sarılıdırlar. Bunlar bir araya gelerek demetleri (fasciculus) oluştururlar. Demetlerin etrafını perimysium (perimisyum) isimli bağ dokusu sarar. Demetler bir araya gelerek kasın tamamını oluştururlar. Kası epimysium (epimisyum) isimli zar sarar.
Kasların kalın orta bölümlerine karın (venter) denir. Yapışma noktalarından hareket etmeyen veya az hareket edeni, kasın başlangıç noktası yani origo’sudur. Hareketli olan nokta ise kasın sonucu (insertio’su) olarak kabul edilir.
Kaslar, demetlerinin yönlerine göre paralel, oblik veya spiral olmak üzere üç gruba ayrılabilirler: Paralel demetli kaslarda demetler çekme çizgisine paralel uzanırlar. Bu grup içindeki m. thyrohyoideus gibi kısa, yassı kaslara dörtgen kaslar (m. quadratus) denir. Yine bu grubun uzun, kayış benzeri şerit kasları için en iyi örnek m. sternohyoideus ve m. sartorius’ tur. Bu iki grup kaslarda kas lifleri genellikle kasın tüm uzunluğunca uzanır. Bazı kaslarda kas lifleri, kas boyunca çeşitli aralarla dağılan intersectio tendinea denilen oluşumlar arasındaki segmentler içinde yer alabilirler (m. rectus abdominis gibi). Bu kas çok karınlı kasa örnek olarak da verilir.
Mekik biçimli fuziform kaslarda (m. fusiformis) demetler, birbirlerine benzer şekilde tertiplenerek kasların venter (karın) bölümlerini oluştururlar. Kaslar, iki karınlı olabilir (m. biventer gibi). Çok karınlı kasa örnek m. rectus abdominis verilebilir. Intersectio tendinea denilen, karınlar arasında bulunan oluşumlar vardır. Bazı fuziform kaslar iki başlı (m. biceps brachii), üç başlı (m. triceps brachii) olabilir.
Oblik demetli kaslarda lif demetleri kas çekim çizgisine eğik olarak yer alırlar. Dört gruptur:
1- M. triangularis (m. temporalis, m. adductor longus). Üçgen görünümdeki kasların insersiyosu üçgenin tepesidir.
2- M. unipennatus (m. flexor pollicis longus).
3- M. bipennatus (m. rectus femoris, mm. interossei dorsales).
4- M. ultipennatus (m. deltoideus).
M. triangularis dışındaki diğer üç grup kaslarda demetlerin dizilişi kuştüyü görünümündedir. Kuştüyü tipine uyan m. bipennatus’ tur. Diğerleri bu tanıma uygun isim almıştır.
Spiral demetli kasların şekli ve kıvrılma dereceleri değişiktir. Bunların lifleri spiral şeklinde uzanırlar (m. trapezius, m. pectoralis major gibi). Örneğin; m. supinator, radiusun cismi çevresinde eğik olarak dolanır.
Spiral kaslara yakın iki grup kas çeşidi daha vardır. Bunlar:
1- M. orbicularis dairesel kaslar (m. orbicularis oris gibi) ve
2- M. sphincter büzücü kaslar (m. sphincter ani externus gibi).
Kas lifleri birbirlerini çaprazlayacak şekilde bulunursa m. cruciatus denir. Örneğin; m. sternocleidomastoideus, m. masseter.
Kasların yapışma yerleri dikkate alındığında deri altına yayılarak sonlanan kaslara m. cutaneus denir. Örneğin; mm. faciales (mimik kasları). Çizgili kasların büyük çoğunluğunun her iki uçları da kemiklerde sonlanır. Bunlara m. skaleti denir. Bir ucu eklem kapsülüne yapışan kaslara m. articularis denir (m. articularis genus gibi).
*Kasın seyrine göre; uzunlamasına seyreden m. rectus abdominis, enine seyreden m. transversus abdominis ve eğik seyreden m. obliquus abdominis,
*Yerleştiği bölgeye göre; m. temporalis,
*Büyüklüğüne göre; m. gluteus maximus-minimus,
*Uzunluğuna göre; m. adductor longus-brevis,
*Şekline göre; m. priformis (armut biçiminde),
*Başlama ve bitiş yerlerine göre; m.sternocleidomastoideus, m. sternohyoideus,
*Fonksiyonuna göre; m. supinatör, m.pronatör teres gibi.
Bazı kas isimlerinde hem şekil hem fonksiyon beraber belirtilir (m. pronator quadratus gibi).
Kas kuvveti: Kası yapan kas liflerinin her biri ayrı bir motor gibi çalışarak kinetik enerji oluştururlar. Bütün kasın kuvveti, kas liflerinin kalınlık ve sayısına bağlıdır. Bundan dolayı bir kas kuvveti, kası yapan tüm liflerin enine kesitlerinin toplamı ile ölçülür ve bu toplama kasın fizyolojik kesiti denir. Bu arttıkça, kas gücü artar.

Hareketin olabilmesi için, kasın iki ucunun ayrı ayrı kemiklere yapışması, bu kemikler arasında en az bir eklemin bulunması ve kas ekseninin eklem eksenine dik olması gerekir. Örneğin; dirsek ekleminde kas ekseni, transvers ekseni önden çaprazlarsa fleksiyon, arkadan çaprazlarsa ekstansiyon yapılır. Paralel olursa hareket söz konusu olamaz. İki ucu da deriye veya bir ucu kemiğe diğer ucu deriye yapışan kaslar (mimik kasları) da hareket yaptırabilirler. İki ucu birbiri ile devam eden daire şeklindeki kaslar büzülme ve genişleme hareketlerini yaptırırlar (ağız ve göz çevresindeki kaslar).

Kasların Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması
1. Asıl hareket ettirici kas: İstenilen hareketi doğrudan yaptıran kas veya kas gruplarıdır. M. flexor digitorum superficialis ve profundus, parmakların fleksiyonunda görev yaparlar.
2. Antagonist kas: Asıl hareket ettirici kasın fonksiyonuna karşıt olarak kasılan kastır. Asıl hareket ettirici kas kasılınca antagonist kas tedrici olarak gevşer. Ön kolun fleksiyonunda m. triceps brachii antagonist olarak çalışır. Ön kolun ekstansiyonunda bu kas, asıl hareket ettirici kastır. Antagonist kaslar çeşitli derecelerde kasılarak veya gevşeyerek hareketin yumuşak ve düzgün olmasını sağlarlar.
3. Sinerjist kaslar: Asıl hareket ettirici kasa yardımcı olarak kasılan kaslardır.Yani aynı yönde hareket yaptıran kaslardır.
4. Fiksasyon (tespit) kasları: Harekette rolleri yok veya çok azdır. Eklemleri tespit ederler. Örneğin; deltoid kasın hareketi esnasında omuz eklemini gövdeye bağlayan kaslar .

Kasların Damar ve Sinirleri
Kaslar komşu damarlar tarafından beslenirler.
Her kasa bir veya birkaç sinir gelir. Bunların lifleri genel olarak çeşitli spinal sinirlerden türemiştir. Ancak, tek spinal segmentten sinir alan kas grupları da vardır.Örneğin; elin intrensek kasları.
Sinir, genellikle kasların derin yüzünden girer. Giriş noktasına motor nokta denir. Uyarım, bu noktada çok fazladır. Bir nöron, birçok kas lifini uyarır. Bir motor nöron ile onun uyardığı kas liflerinin oluşturduğu görevsel birime bir motor birim denir. Kasın kasılma gücü, motor birim ile orantılıdır. Ayrıca maharetli kaslarda motor birim sayısı fazla olmalıdır. El baş parmağı ve göz kaslarında olduğu gibi.
Kaslar, statik ve dinamik olmak üzere iki türlü iş yaparlar. Dinamik olanında; kasların boyu kısalır ve hareket olur. Buna konsentrik (izotonik) kasılma denir. Statik olanında; kas iki ucundan tespit edilirse uyarıldığında boyu kısalmaz, fakat gerilimi artar, hareket oluşmaz. Buna statik (izometrik) kasılma denir.
Tonus: Belirli bir pozisyon veya postürün düzenlenmesi sırasında bu işe katılan kasların refleks kasılmaları durumuna tonus denir. Yani kasların istirahatteki gerginliğidir (hafif kasılma). Tonusun düzenlenmesi kas, kiriş ve eklemlerden beyin ve omuriliğe giden duyu uyarıları ile olur.
Tendon ve aponeurosis (aponevroz): Kasın kemiğe yapıştığı kısımlara tendon veya aponevroz denir. Bunlar, birbirine paralel kollajen liflerden yapılmıştır. Tendonu saran gevşek bağ dokusu kılıfına epitendineum denir. Kemiğe yapıştığı kısımlarda tendon kollajen lifleri, periost içinde yelpaze gibi yayılırlar. Tendonlar osseofibroz kanallardan geçtikleri yerlerde mesotendineum denilen sinovyal kılıflar (vagina tendinis) ile sarılırlar.
Aponevroz terimi, kasların yapışması ile ilgili sert, kalın ve geniş bağ dokusundan yapraklar için kullanılmaktadır.
Fascia (Fasya): Bağ dokusu kalınlaşmalarından birini tanımlamak için çok kullanılan geniş anlamlı bir terimdir. Kaslar, organlar arasında bulunurlar. Fasya, kasların dış yüzlerinde görülür. Periferik sinirler, kan ve lenf damarları bir fasya içinde olmak üzere diğer yapılar arasında yer alır.
Derinin dermis tabakası altında yer alan gevşek bağ dokusu, adipöz yapıda ve çeşitli kalınlıktadır. Fascia superficialis adını alan bu katman derinin serbestçe hareket etmesine izin verir ve bir ısı izolatörü gibidir.
Fascia superficialis altında yer alan fibröz katman fascia profundus (derin fasya)’ tur. Kas ile superfisyal fasya arasındadır. Derin fasya; kafa derisi, el ve ayak tabanında, aponevroz olarak bilinir. Derin fasya, el ve ayak bileği eklemlerinde enine kalınlaşmalar yapar. Bunların iki ucu da kemik çıkıntılara yapışır. Retinaculum denen bu kalınlaşmaların altından kirişler geçer. Bazı tendonların içinde kemik veya kıkırdak sesamoidler oluşabilir.
Bursa synovialis: İçi sinovyal sıvı ile dolu keseciklerdir. Su minderi görevi yaparlar. Bursa’lar kirişin kemik ile, başka bir kiriş veya ligamentle karşı karşıya olduğu yerlerde bulunur. Derinin bir kemik çıkıntısı ile karşı karşıya olduğu yerlerde de bulunabilirler. Sürtünmeyi azaltırlar. Bazıları kapalı köşedir. Bazıları eklem boşluğu ile ilişkidedir.DR. ÖZCAN GAYRETLİ 07-04-2006 DERS NOTU

M. latissimus dorsi: Geniş, yassı, üçgen biçiminde bir kastır. Trapez kasın önünde son 6 göğüs omurlarının spinal çıkıntılarından, son 3-4 kaburga’dan ve crista iliaca’nın arka bölümünden başlar. Lifleri üstte enine, ortada ve altta yukarı, dış yana doğru uzanır. M. teres major’ün alt kenarından kıvrılarak crista tuberculi minoris humeri’de sonlanır. Siniri; n. thoracodorsalis’tir. Görevi; kola içe rotasyon, ekstansiyon ve adduksiyon yaptırmaktır. Kolu ve omuzu aşağı arkaya çeker.

M. pectoralis major: Kalın, üçgen şeklinde bir kastır. Origo’suna göre üç parçaya ayrılır:

Pars clavicularis: Klavikula’nın sternal yarısının ön yüzünden,

Pars sternocostalis: Manubrium sterni’nin ve corpus sterni’nin ön yüzünden, 2-6 arası kıkırdak kaburgalardan,

Pars abdominalis: Karnın dış oblik kasının aponevroz’undan ve karnın düz kasının kılıfından başlar.

Kasın kirişi humerus’un crista tuberculi majoris’ine yapışır. Kasın abdominal lifleri crista’nın üst bölümüne, klavikular lifleri crista’nın alt bölümüne yapışır. Bu kas koltuk çukurunun ön duvarını yapar. Fascia pectoralis bu kasın yüzeyini örter. Siniri; plexus brachialis’tir. Kasın tümü humerus’un adduksiyonunda ve içe rotasyonunda çalışır. Geriye ve dış yana çekilmiş kolu öne ve içe çeker. Bir yere tırmanırken gövdenin yukarıya ve öne doğru çekilmesinde bu kasa latissimus dorsi ve trapezius kasları da yardım eder. Bu kas derin ve kuvvetli inspirasyonda çalışır.

Omuz kasları

M. deltoideus: Kalın, üçgen şeklinde bir kastır. Ön lifler klavikula’nın 1/3 dış kısmından, orta lifleri acromion dış yan kenarından, arka lifleri spina scapulae’den başlar. Tuberositas deltoidea’da sonlanır. Omuzun kendine özgü şeklini ve kabarıklığını yapan, bu kastır. Siniri; n. axillaris’tir. Ön lifleri kolu öne, içe çeker (fleksiyon) ve kola iç rotasyon yaptırır. Arka lifleri kolu arkaya çeker (ekstansiyon), dış rotasyon yaptırır. Orta lifleri en kuvvetli bölümdür. Kola horizontale yakın abduksiyon yaptırır (90°). Ön ve arka lifler birlikte çalışarak kola abduksiyon yaptırabilirler.

M. supraspinatus: Fossa supraspinata’yı doldurur. Bu fossa’dan başlar. Tuberculum majus’un tepesinde sonlanır. Kirişi omuz ekleminin üst tarafından geçer ve omuz ekleminin kapsülüne yapışır. Siniri; n. suprascapularis’tir. Görevi; kol abduksiyonunu başlatmaktır. Eklemi tespit eder. Elde ağırlık taşınırken eklemin aşağı doğru çıkmasını engeller.

M. infraspinatus: Fossa infraspinata’nın iç kısmından başlar. Omuz eklemi kapsülünü arkadan çaprazlayan kirişi, tuberculum majus’un ortasında sonlanır. Siniri; n. suprascapularis’tir. Görevi; kola dış rotasyon yaptırmaktır. Humerus başını abduksiyonda ekleme tespit eder.

M. teres minor: Omuz eklemi kapsülünün arka yüzünü çaprazlar ve kirişi büyük tüberkülün (tuberculum majus) en alt kısmına yapışır. Siniri; n. axillaris’tir. Görevi; kolu dışa döndürmektir.

M. subscapularis: Skapula’nın ön yüzündeki fossa subscapularis’ten başlar. Eklemin önünden geçerek, tuberculum minus’a yapışır. Siniri; n. subscapularis’tir. Görevi; kola iç rotasyon yaptırmaktır. Omuz eklemini önden destekler.

M. teres major: Alt açıya yakın skapula’nın dış kenarından başlar. Omuz ekleminin altından ve önünden geçer. Crista tuberculi minoris’te sonlanır. Siniri; nn. subscapulares’tir. Görevi; kola ekstansiyon ve adduksiyon yaptırmaktır.KOL KASLARI

Kol kasları septum intermusculare brachii denilen septum ile ön ve arka kompartmanlara (lojlara) ayrılır. Öndeki fleksör, arkadaki ekstansör kompartmandır.

Ön Loj (Fleksör Kompartman) Kasları

M. biceps brachii: İki başlıdır:

Caput longum: Omuz eklemi kapsülü içinde tuberculum supraglenoidale’den uzun bir kiriş ile başlar.

Caput breve: M. coracobrachialis ile birlikte processus coracoideus’un ucundan başlar. Kirişi tuberositas radii’nin arka kısmına yapışır. Kirişin yüzeyel kısmı içe doğru kıvrılarak ön kol fasyasına yapışır. Bu uzantıya aponeurosis bicipitalis (lacertus fibrosus) denir. Görevi; ön kola supinasyon ve fleksiyon yaptırmaktır.

M. brachialis: M. biceps brachii’nin altındadır. Humerus’un alt yarımında ön yüzünden başlar. Bu başlangıç deltoid kasın insersiyosunu kuşatır. Kalın, geniş bir kiriş ile tuberositas ulnae’ye ve processus coronoideus’un ön yüzüne yapışır. Görevi; ön kola fleksiyon yaptırmaktır.

M. coracobrachialis: Kolun üst iç kısmında bulunur. Processus coracoideus’un ucundan m. biceps brachii’nin caput breve’si ile birlikte ortak bir kirişle başlar. Humerus’un iç kenarının orta 1/3 kısmına yapışır. N. musculocuteneus bu kası delerek geçer. Görevi; kola biraz fleksiyon (öne, içe doğru) ve adduksiyon yaptırmaktır. Ön kola etkisi yoktur.

Ön kol kaslarının siniri n. musculocuteneus’tur.

Arka Loj (Ekstansör Kompartman) Kasları

M. triceps brachii: Üç başlıdır:

Caput longum: Tuberculum infraglenoidale’den başlar.

Caput laterale: M. biceps brachii’nin altındadır. Humerus dış yüzündeki sulcus nervi radialis’in lateralinden başlar.

Caput mediale:Sulcus nervi radialis’in altında humerus iç yüzünden başlar. Olekranon’a ve aponeurosis tricipitalis ile ön kol fasyasına yapışır. Bu kasın alt bölümünün derin yüzünden ayrılan lifler m. articularis cubiti olarak isimlendirilir. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; ön kola ekstansiyon yaptırmaktır.

Ön Kol Kasları

Ön kol fasyasının oluşturduğu kılıfı, radius, ulna ve membrana interossea, ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır. Öndeki kompartmanda fleksör, arkadaki kompartmanda ekstansör kaslar bulunur. Öndeki fleksör, arkadaki ekstansör kompartmandır.

Ön Kol Ön (Palmar) Yüzündeki Yüzeyel Kaslar

M. pronator teres: İki başlıdır:

Caput humerale: Medial epikondil ve ön kol fasyasından,

Caput ulnae:Ulna’nın processus coronoideus’undan başlar. Radius dış yüzü ortalarında bulunan tuberositas pronatoria’da sonlanır. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; ön kola ve ele pronasyon yaptırmaktır. Ön kol fleksiyonuna yardım eder.

M. flexor carpi radialis: M. pronator teres’in iç yanında yer alır. Medial epikondil’den başlar. 2. ve 3. metakarp tabanına yapışır. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; el bileğine fleksiyon ve radial abduksiyon yaptırmaktır.

Bu kas bazen yoktur.

M. palmaris longus: Bir önceki kasın iç yanındadır. Medial epikondil’den palmar aponevroza uzanır. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; el bileğine fleksiyon yaptırmaktır. Palmar aponevrozu gerer. Bu kas tek veya çift taraflı bulunmayabilir. Siniri; n. medianus’tur.

M. flexor carpi ulnaris: En içte bulunur. İki başlıdır:

Caput humerale: Medial epikondil’den,

Caput ulnae:Olekranon’un iç yan kenarından, ulna’nın arka kenarının üst 2/3’ünden başlar. Os psiforme’de sonlanır. Bazı lifler os hamatum’a ve 5. metakarpa uzanır.Siniri; n. ulnaris’tir. Görevi; el bileğine fleksiyon ve ulnar abduksiyon yaptırmaktır.

M. flexor digitorum superficialis: Yüzeyel kasların derininde bulunur. İki başlıdır:

Caput humeroulnare: Medial epikondil ve coronoid çıkıntının iç yan kenarından,

Caput radiale:Radius’un ön yüzünden başlar. N. medianus ve a. ulnaris, kasın iki başı arasındaki açıklıktan aşağı doğru geçerler.

Ön kolun ortasına doğru dört kiriş ayrılır. Yüzeyel iki kiriş 3. ve 4. parmaklara, derin iki kiriş 2. ve 5. parmaklara gider. Kirişler proksimal falanksların bazisleri (tabanları) hizasında iki parçaya (Y harfi şeklinde) ayrılırlar. Parçalar arasından m. flexor digitorum profundus kirişleri geçer. Sonra iki parça kısmen çaprazlaşarak tekrar birleşirler ve orta falanksların cisimlerinin iki yanına yapışarak sonlanırlar. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; 2-5 arası orta ve proksimal falankslara fleksiyon, aynı zamanda ön kola ve el bileğine fleksiyon yaptırmaktır.

Ön Kol Ön Yüzündeki Derin Kaslar

M. flexor digitorum profundus: Ulna 3/4 ön yüzü ve membrana interossea ön yüzünden başlar. Ön kolun ortasında 4 kirişe ayrılır. Bu kirişler proksimal falanksların önünde m. flexor digitorum superficialis kirişlerinde oluşan yarıklardan geçerek 2-5 arası distal falanksların bazislerine yapışırlar. Dış kısmın siniri; n. medianus, iç kısmınki n. ulnaris’tir. Görevi; parmaklara fleksiyon yaptırmaktır.

M. flexor pollicis longus: Radial tarafın derinindedir. Radius 2/3 üst ön yüzü ve membrana interossea’dan başlar. Kirişi özel sinovyal kılıf içindedir. El baş parmağının distal falanksının bazisinde sonlanır. Siniri; n. medianus’tur. Görevi; baş parmağa fleksiyon yaptırmaktır.

M pronator quadratus: En derindedir. Yassı, dörtgen bir kastır. Ulna 1/4 alt ön yüzünde başlar. Radius 1/4 alt ön yüzüne yapışır. Siniri; n. medianus’tur. Ön kolun esas pronator kasıdır. Hızlı ve kuvvetli pronasyonda m. pronator teres harekete katılır.

Ön Kol Arka Yüzdeki Yüzeyel Kaslar

M. brachioradialis: Ön kolun dış kısmındadır. Humerus’ta crista supracondylaris lateralis’in üst 2/3 kısmından başlar. Stiloid çıkıntının üstünde radius dış yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; ön kola fleksiyon yaptırmaktır.

Ekstansör kaslar n. radialis tarafından innerve edilirler.

M extensor carpi radialis longus ve brevis: Aynı etkiye sahiptirler. Crista supracondylaris lateralis ve lateral epikondil’den başlarlar. Longus; 2. metakarp tabanına, brevis 3. metakarp tabanına yapışır. Sinirleri; n. radialis’tir. Görevleri; ele ekstansiyon yaptırmaktır. Radial abduksiyona yardım ederler.

M. extensor digitorum: Lateral epikondil’den başlar. Kirişleri bilekte dört tendona ayrılarak parmaklara doğru gelirler. El sırtında kirişler arasında üç tane eğik seyirli birleştirici bant vardır. Bunlara connexus intertendineus denir. Her kiriş 3., 4. ve 5. parmakların dorsal aponevrozlarında sonlanır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; 2., 3., 4. ve 5. falankslara ekstansiyon yaptırmaktır. Etki proksimal falankslarda kuvvetlidir.

M. extensor digiti minimi: Lateral epikondil’den başlar. 5. parmak falanksının dorsal aponevrozuna yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; küçük parmağa ekstansiyon yaptırmaktır.

M. extensor carpi ulnaris: İki başlıdır:

Caput humerale: Lateral epikondil’den,

Caput ulnare:Ulna’nın arka kenarından başlar. 5. metakarpın tabanının yan yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; el bileğine ekstansiyon ve ulnar abduksiyon yaptırmaktır. Parmakların fleksiyonunda bileğin tespit edilmesine yardım eder.

M. anconeus: Lateral epikondil’den başlar. Olekranon’un dış yanında ve ulna cisminin arka yüzünün üst bölümünde sonlanır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; ön kola ekstansiyon yaptırmaktır.

Ön Kol Arka Yüzdeki Derin Kaslar

M. supinator: Yüzeyel kaslar tarafından örtülmüştür. Dış epikondilden, lig. collaterale radiale, lig.annulare radii, ulna’da crista musculi supinatoris’ten başlar. Yüzeyel parça radius dış yüzüne, derin parça radius ucunu enine olarak sarıp radius dış yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; ön kola supinasyon yaptırmaktır.

M. abductor pollicis longus: Derinde dış taraftadır. Ulna bitiminin ve radius’un arka yüzünden, membrana interossea’dan, radius arka yüzünün 1/3 ortasından başlar. Aşağıda iki parçaya ayrılır. Biri 1. metakarpın tabanına, diğeri os trapezium’a yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Baş parmağa abduksiyon yaptırmaktır.

M. extensor pollicis brevis: M. abductor pollicis longus’un iç tarafındadır.Radius arka yüzünden ve membrana interossea’dan başlar. Başparmak proksimal falanksının tabanının arka yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; baş parmağa ekstansiyon yaptırmaktır.

M. extensor pollicis longus: Arka yüzün ortasında derinde yer alır. Ulna ve membrana interossea arka yüzünün ortasından başlar. Başparmak distal falanks tabanının arka yüzüne yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; distal falanksa ekstansiyon yaptırmaktır.

M. extensor indicis: M. extansor pollicis longus’un iç tarafındadır. Ulna’nın arka yüzünden ve membrana interossea’dan başlar. İşaret parmağının dorsal aponevrozuna yapışır. Siniri; n. radialis’tir. Görevi; işaret parmağına ekstansiyon yaptırmaktır.

Ön kolun arka yüzündeki kaslar, n. radialis tarafından innerve edilir

Hiç yorum yok: